Proiecte anterioare

Comunitate Incluzivă - Moldova – suport financiar în perioada crizei economice globale
Octombrie 2010 – prezent
Finanţat de Fundaţia Soros - Moldova din Fondul de Urgență al lui George Soros.
Programul Comunitate Incluzivă Moldova  (C4A) susține dezvoltarea  serviciilor  comunitare de asistenţă socială pentru copiii cu dizabilităţi care au fost dezinstituţionalizaţi sau sunt în risc de instituţionalizare. Proiectul nou vine să complementeze   activitățile desfășurate de către Keystone Moldova în cadrul  Programului C4A, contribuind la diminuarea riscurilor asociate cu impactul negative al  crizei economice globale. Astfel,  din acest proiect Keystone Moldova va  acorda suport autorităților publice locale în vederea menținerii serviciilor sociale create și va susține totodată dezvoltarea unor noi servicii comunitare pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor și adulților dezinstituționalizați din Casa internat Orhei sau în pericol de instituționalizare.  Proiectul va contribui, de asemenea, la crearea a  peste 200 de locuri noi de muncă.
Consultanță instituțională pentru Keystone Institute India în pregătirea și facilitarea atelierului: „Vieți valoroase: un curs în valorizarea rolului social” pentru ONG-urile din India, prestatorii de servicii și autorități
August 2016 – decembrie 2017
Finanțat de: The Hans Foundation / Keystone Human Services International
Scopul proiectului este de a oferi consultanță instituțională pentru Keystone Institute India în livrarea training-ului în valorizarea rolului social și facilitarea ședințelor ulterioare pentru ONG-urile din India, prestatorii de servicii și autorități.
Consultanță instituțională în efectuarea analizei practicilor de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și elaborarea ghidului metodologic pentru implementarea angajării asistate de către organizațiile de stat sau private
1 iulie – 30 septembrie 2016
Organizația contractantă: Asociația Motivație – Moldova, în cadrul unui proiect finanțat de IM Swedish Development Partner.
Scopul proiectului este de a desfășura o cartografiere în profunzime și o analiză a experiențelor organizațiilor de stat și ne-statale în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, conform metodologiei de angajare asistată promovată de Uniunea Europeană. În urma rezultatelor studiului, Ghidul Metodologic pentru implementarea metodologiei de angajare asistată a fost dezvoltat și discutat cu actorii cheie.
Reducerea poverii bolilor non-comunicabile (BNC) în Moldova. Consultanță instituțională în cartografierea intervențiilor multisectoriale în sănătate la nivel comunitar (cu accent pe BNC)
10 Noiembrie 2015 – 31 Ianuarie 2016
Finanțat de: SwissTPH (SDC)
Scopul proiectului este realizarea unei cartografieri în profunzime și a analizei rolului sectoarelor diverse (servicii sociale, educație, ONG-uri etc.) în îngrijirea medicală și promovarea sănătății la nivel de comunitate în Moldova, în particular cu accent BNC. Acest exercițiu a furnizat o imagine de ansamblu asupra experiențe recente (sau din trecutul apropiat) în promovarea sănătății comunității în Moldova, punctele forte, punctele slabe, provocările și bunele practici. Ideea este să dispunem de informație de ultimă oră în privința promovării sănătății comunității, astfel încât intervențiile proiectului să poată să decurgă din experiență.
Consultanță instituțională în susținerea procesului de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova
Octombrie 2015 – Decembrie 2016
Finanțat de:  Centre for Mental Health Care Development/ Czech Development Agency
Scopul proiectului este de a oferi suport în procesul de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova.
Proiectul are următoarele obiective: evaluarea a trei instituții cu profil psiho-neurologic; servicii de  consultanță pentru realizarea analizei transformărilor din sistemul de protecție socială în conformitate cu situația locală; consultarea planurilor de transformare a instituțiilor rezidențiale din Bălți, Brânzeni, Cocieri și Bădiceni; instruirea actorilor cheie în procesul de dezinstituționalizare.
Storytelling ca metodă de combatere a discriminării
1 Februarie 2015 – 30 Aprilie 2015
Finanțat de: Soros Foundation Moldova
Scopul proiectului este de a reduce discriminarea și a promova egalitatea prin promovarea istoriilor personale.
Proiectul are următoarele obiective: susținerea organizațiilor care promovează drepturile persoanelor din grupurile vulnerabile să-și extindă suportul oferit prin utilizarea metodei Storytelling; capacitarea ONG-urilor să folosească istoriile personale ale beneficiarilor în scopuri de Advocacy.
Consultanță instituțională în susținerea Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială a Republicii Kazakhstan în planificarea strategică și bazată pe dovezi a dezvoltării serviciilor sociale și medicale orientate spre integrare familială a copiilor cu vârsta de până la trei ani și copiilor cu dizabilități de vârstă preșcolară în cadrul sistemului de îngrijire transformat
Decembrie 2014 – Decembrie 2015
Finanțat de: UNICEF Kazakhstan
Scopul proiectului este de a oferi suport Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale din Kazakhstan în dezvoltarea strategiei naționale și a hărții bazată pe dovezi pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copiii în vârstă de 0 – 7 ani în risc de a fi abandonați sau de a rămâne fără îngrijire parentală, bazate pe metoda testată în regiunile selectate.
Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilităţi în contextul descentralizării finanţelor publice locale
Octombrie 2015 - Decembrie 2016
Finanațat de Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului este de a asigura durabilitatea serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale.
Proiectul are două obiective: susținerea APL-urilor din 12 raioane în procesul de continuare a reformei de dezinstituționalizare și asigurarea calității serviciilor sociale dezvoltate în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”; oferirea suportului Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022).
Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
2015 - 2017
Finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360
Proiectul are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul proiectului sunt dezvoltate participativ Strategii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în raioanele Anenii Noi și Ialoveni. De asemenea, sunt capacitate OSC-urile și APL-urile în monitorizarea implementării  strategiei și accesarea resurselor financiare externe pentru facilitarea implementării obiectivelor Strategiei.
Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din Republica Moldova
Ianuarie 2015 – Decembrie 2016
Finanțat de Open Society Foundations/Early Childhood Program
Proiectul rezidă în abordarea complexă şi multiaspectuală a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin mobilizarea şi abilitarea actorilor relevanţi în implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.  Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.
Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 instituţii de învăţămînt preşcolar, din 14 comunități ale Republicii Moldova.
Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale
Iulie 2014 – Februarie 2015
Finanțat de Fundația Est-Europeană
Proiectul are ca scop asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la viața politică și procesele electorale. În acest context obiectivele proiectului se referă la: oferirea suportului Comisiei Electorale Centrale în elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale; informarea și sensibilizarea partidelor politice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea partidelor în rezolvarea problemelor; informarea mass-media cu privire la comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi și abordarea dizabilității în mod valorizant.
Media și comunicare pentru o societate incluzivă
Iunie 2014 – Decembrie 2015
Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă / Inițiativa în Sănătate și Media și Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului este dezvoltarea unui mediu comunitar incluziv, prin activități de media advocacy. Obiectivele proiectului sunt: Adulții cu dizabilități își cunosc drepturile și luptă pentru ele, inclusiv prin intermediul media; Serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități sunt promovate în societate și media; Persoanele cu dizabilități știu să vorbească pentru ele însele și să întreprindă activități de advocacy. Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune să sensibilizeze societatea și să sporească nivelul de cunoaștere față de persoanele cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării
septembrie 2013 – august 2014
Finanţat de Fundaţia Soros-Moldova
Proiectul “Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării” are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în procesul de prevenire şi combatere a discriminării pe criteriu de dizabilitate. În vederea realizării scopului acestui proiect a fost creat un „Grup al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care au fost private de dreptul de a trăi în comunitate” (GPDI) capacitat în recunoaşterea situaţiilor discriminatorii pe criteriu de dizabilitate şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Prevenirea stigmei și discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului
noiembrie 2013 – noiembrie 2014
Finanțat de Uniunea Europeană / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului este de a reduce atitudinea de discriminare față de persoanele cu dizabilități la nivel de școală și comunitate. Activitățile proiectului prevăd spectacole de teatru social în 10 școli și activități de socializare ale elevilor și studenților de pe ambele maluri ale râului Nistru. În timpul acestor activități se  preconizează diseminarea unor materiale de informare a publicului – despre persoanele cu dizabilități și modul de comunicare cu și despre ele.
Abilitarea economica a persoanelor cu dizabilitati și/sau familiilor lor prin comercializarea genților și  poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil
decembrie 2013 – octombrie 2015
Finantat de Fundația Est Europeană
Proiectul constă în acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor sociale. În acest context, Keystone Moldova susține angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a persoanelor de suport în activități generatoare de venit la domiciliu sau în cadrul serviciului social (Locuinţă protejată şi Casă  comunitară).
Incubator de afaceri mici
August 2012 – Iulie  2014
Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives
Keystone Moldova susține dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării copiilor și adulților cu dizabilități. În vederea îmbunătățirii calității vieții  persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor, Keystone Moldova implementează proiectul Incubator de afaceri mici. Proiectul în cauză  este implementat în parteneriat cu Winrock Moldova și are drept scop capacitarea persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor în dezvoltarea unor afaceri mici care ar contribui la  sporirea bunăstării lor.  Din sursele financiare ale proiectului familiile vor beneficia  de asemenea de granturi mici  pentru inițierea afacerilor.
Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare
Decembrie  2012 – Noiembrie  2014
Finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Proiectul promovează   crearea parteneriatelor public-private în cinci raioane din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii   serviciilor sociale  pentru persoane  cu dizabilități și asigurării transferului  de  competențe de la guvernul central spre autoritățile publice locale  în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități . Activitățile proiectului  includ  dezvoltarea echipelor mobile în cinci raioane în vederea asigurării cu servicii calitative a persoanelor cu dizabilități din cele mai izolate localități și capacitarea reprezentanților autorităților publice locale, a prestatorilor de servicii, a jurnaliștilor, a elevilor în domeniul dizabilității și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
septembrie 2013 – februarie 2014
Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă – Inițiativa în Sănătate și Media
În cadrul proiectului Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova și-a continuat activitatea de sporire a gradului de conștientizare a populației privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de promovare a drepturilor acestor persoane, de combatere a stigmei și discriminării, precum și de susținere a persoanelor cu dizabilități pentru a se implica în activități de auto-reprezentare. Acest proiect s-a axat pe abordarea barierelor de atitudine în societate față de persoanele cu dizabilități, prin colaborarea cu mass-media (ziare, radio, TV, și New Media), precum și prin utilizarea istoriilor personale ale persoanelor cu dizabilități. Scopul proiectului a fost de a susține abilitarea persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.
Convenţia ONU- garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi
Iulie 2012- Octombrie 2013
Finanţat de Fundaţia Soros- Moldova
Prin implementarea acestui proiect, Keystone Moldova acordă suport administrației publice locale din raioanele Călărași și Orhei în elaborarea și implementarea strategiei locale de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Activitățile proiectului includ atât capacitarea administrației publice locale în valorizarea rolului social, în drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul administrației publice locale în promovarea și implementarea acestor drepturi, elaborarea participativă a strategiei locale, cît și susținerea unor proiecte mici la nivel de comunități orientate spre implementarea acțiunilor planificate în strategie. Experiența acumulată de raioanele Călărași și Orhei în implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități va fi diseminată la nivel de alte raioane.
Acces Egal la Educaţie
2010 – 2013
Finanţat de Open Society Early Childhood Program
Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației în baza metodologiei educației incluzive, elaborată de Keystone Moldova și aprobată de către Ministerul Educației. Obiectivul proiectului constă în asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități educaționale școlare, în 15 comunități din Republica Moldova. În cadrul proiectului sunt desfășurate activități orientate spre dezvoltarea mediului educațional necesar pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la școli și grădinițe de copii.
Inițiativa civică
ianuarie 2012 – august 2012
Finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova
Acest proiect a fost implementat în strînsă colaborare cu voluntarii Corpului Păcii. Numărul total de beneficiari direcți ai proiectului sunt: 24 de facilitatori și 128 de tineri. Cei 24 de facilitatori (12 voluntari ai Corpului Păcii și 12 parteneri), care au fost instruiți în cadrul formărilor inițiale au revenit în comunitățile lor și au instruit grupuri de tineri în domeniul Inițiativei civice. În total 128 de tineri (elevi și studenți) din 10 comunități au fost instruiți și au participat activ la activitățile axate Inițiativei civice. De asemenea, ei au elaborat și implementat 12 proiecte.
Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media
2009 – 2013
Finanţat de Open Society Foundations / Health  Media Iniţiatives
Keystone Moldova  de comun acord cu  alte patru ONG-uri  active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități au creat Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media (GACSM). Obiectivele acestui grup constau în promovarea  incluziunii  sociale a persoanelor cu dizabilități,  sensibilizarea  comunităților privind problemele dizabilităţii şi  încurajarea  acceptării  persoanelor cu dizabilităţi. GACSM tinde să capaciteze persoanele cu dizabilităţi şi părinţii lor să-şi documenteze istoriile de viață  pentru difuzarea lor  în mass-media, precum şi să înveţe jurnaliştii cum să prezinte persoanele cu dizabilităţi şi problemele lor într-un mod pozitiv.
Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale prin eforturi comune ale Grupului de Acţiune Comună în Strategii Media
Septembrie 2011 – Noiembrie 2012
Finanțat de  Fundația Soros-Moldova și Open Society Foundations / Health Media Initiative
Proiectul are drept obiectiv combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități prin eforturile comune ale organizațiilor membre ale Grupului de Acțiune Comună în Strategii Media.  Activitățile proiectului includ campanii media axate pe schimbarea atitudinilor elevilor și profesorilor privind persoanele cu dizabilități, organizare și susținere a două grupuri de advocacy (un grup de părinți și un grup de tineri cu dizabilități) și capacitarea jurnaliștilor cum să comunice cu și despre persoanele cu dizabilități.
Programul „Lumea Deschisă” pentru ţările din Eurasia: Republica  Moldova
2008
Finanţat de Open World Leadership Center at the U.S. Library of Congress
În cadrul Programului  „Lumea Deschisă” Keystone Human Services International  și reprezentanții Ministerului Sănătății,   specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății și liderii de ONG-uri din Republica Moldova au avut posibilitatea  de a împărtăși  cunoştinţe,   experienţe şi perspective  importante  în domeniul sistemului  primar de ocrotire a sănătății. Vizita de studiu în Statele Unite ale Americii a contribuit  la însușirea  de către participanți a unor practici pozitive, care mai apoi au fost implementate în  Republica Moldova.
Suport comunitar copiilor şi familiilor aflate în dificultate
Iulie 2006 – decembrie 2008
Finanţat de Comisia Europeană
Prin intermediul acestui proiect, Keystone  Moldova  a contribuit  la extinderea  serviciilor acordate de Centrul Comunitar „Unitate” din Tudora şi la dezvoltarea  Centrului Comunitar „Vis” din  Bacioi. Ambele centre oferă servicii individualizate copiilor şi familiilor vulnerabile din Republica Moldova, contribuind la îmbunătățirea calității vieții lor și la incluziunea lor socială.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit