Proiecte

Comunitate Incluzivă – Moldova
Septembrie 2008 – prezent
Finanţat de Open Society Foundations/ Mental  Health Initiatives şi Fundaţia Soros -Moldova
Keystone Moldova  în parteneriat cu  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  au inițiat un  proces de reformare a  sistemului de protecție socială  a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ ,  crearea   unei rețele de  servicii  de asistență socială comunitare și dezvoltarea  mediului  incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.     
Comunitate Incluzivă - Moldova – suport financiar în perioada crizei economice globale
Octombrie 2010 – prezent
Finanţat de Fundaţia Soros - Moldova din Fondul de Urgență al lui George Soros.
Programul Comunitate Incluzivă Moldova  (C4A) susține dezvoltarea  serviciilor  comunitare de asistenţă socială pentru copiii cu dizabilităţi care au fost dezinstituţionalizaţi sau sunt în risc de instituţionalizare. Proiectul nou vine să complementeze   activitățile desfășurate de către Keystone Moldova în cadrul  Programului C4A, contribuind la diminuarea riscurilor asociate cu impactul negative al  crizei economice globale. Astfel,  din acest proiect Keystone Moldova va  acorda suport autorităților publice locale în vederea menținerii serviciilor sociale create și va susține totodată dezvoltarea unor noi servicii comunitare pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor și adulților dezinstituționalizați din Casa internat Orhei sau în pericol de instituționalizare.  Proiectul va contribui, de asemenea, la crearea a  peste 200 de locuri noi de muncă.
Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilități mintale în contextul descentralizării finanțelor publice locale
Octombrie 2015-Decembrie 2016
Finanațat de Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului este de a asigura durabilitatea serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale. Keystone Moldova va oferi suport APL din 10 raioane în continuarea reformei de dezinstituționalizare și asigurarea calității serviciilor sociale dezvoltate în cadrul inițiativei „Comunitate Incluzivă – Moldova”. De asemenea, va fi oferit suport  Guvernului în elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
2015 - 2017
Finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360
Proiectul are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul proiectului sunt dezvoltate participativ Strategii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în raioanele Anenii Noi și Ialoveni. De asemenea, sunt capacitate OSC-urile și APL-urile în monitorizarea implementării  strategiei și accesarea resurselor financiare externe pentru facilitarea implementării obiectivelor Strategiei.
Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din Republica Moldova
Ianuarie 2015 – Decembrie 2016
Finanțat de Open Society Foundations/Early Childhood Program
Proiectul rezidă în abordarea complexă şi multiaspectuală a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin mobilizarea şi abilitarea actorilor relevanţi în implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.  Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.
Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 instituţii de învăţămînt preşcolar, din 14 comunități ale Republicii Moldova.
Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare
2014 – 2017
Finanțat de The Swedish Organisation for Individual Relief – Reprezentanța SOIR Moldova
Scopul proiectului este de a asigura participarea incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin abilitarea lor în calitate de Auto-reprezentanți și abilitarea organizațiilor / grupurilor de părinți.

Proiectul are trei direcții majore de activitate:

Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități); Dezvoltarea unei platforme naționale a organizațiilor / grupurilor de părinți; Suport OSC active în domeniul dizabilității în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și national.
Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale
Iulie 2014 – Februarie 2015
Finanțat de Fundația Est-Europeană
Proiectul are ca scop asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la viața politică și procesele electorale. În acest context obiectivele proiectului se referă la: oferirea suportului Comisiei Electorale Centrale în elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale; informarea și sensibilizarea partidelor politice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea partidelor în rezolvarea problemelor; informarea mass-media cu privire la comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi și abordarea dizabilității în mod valorizant.
Media și comunicare pentru o societate incluzivă
Iunie 2014 – Decembrie 2015
Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă / Inițiativa în Sănătate și Media și Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului este dezvoltarea unui mediu comunitar incluziv, prin activități de media advocacy. Obiectivele proiectului sunt: Adulții cu dizabilități își cunosc drepturile și luptă pentru ele, inclusiv prin intermediul media; Serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități sunt promovate în societate și media; Persoanele cu dizabilități știu să vorbească pentru ele însele și să întreprindă activități de advocacy. Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune să sensibilizeze societatea și să sporească nivelul de cunoaștere față de persoanele cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării
septembrie 2013 – august 2014
Finanţat de Fundaţia Soros-Moldova
Proiectul “Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării” are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în procesul de prevenire şi combatere a discriminării pe criteriu de dizabilitate. În vederea realizării scopului acestui proiect a fost creat un „Grup al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care au fost private de dreptul de a trăi în comunitate” (GPDI) capacitat în recunoaşterea situaţiilor discriminatorii pe criteriu de dizabilitate şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Prevenirea stigmei și discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului
noiembrie 2013 – noiembrie 2014
Finanțat de Uniunea Europeană / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului este de a reduce atitudinea de discriminare față de persoanele cu dizabilități la nivel de școală și comunitate. Activitățile proiectului prevăd spectacole de teatru social în 10 școli și activități de socializare ale elevilor și studenților de pe ambele maluri ale râului Nistru. În timpul acestor activități se  preconizează diseminarea unor materiale de informare a publicului – despre persoanele cu dizabilități și modul de comunicare cu și despre ele.
Abilitarea economica a persoanelor cu dizabilitati și/sau familiilor lor prin comercializarea genților și  poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil
decembrie 2013 – octombrie 2015
Finantat de Fundația Est Europeană
Proiectul constă în acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor sociale. În acest context, Keystone Moldova susține angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a persoanelor de suport în activități generatoare de venit la domiciliu sau în cadrul serviciului social (Locuinţă protejată şi Casă  comunitară).
Incubator de afaceri mici
August 2012 – Iulie  2014
Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives
Keystone Moldova susține dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării copiilor și adulților cu dizabilități. În vederea îmbunătățirii calității vieții  persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor, Keystone Moldova implementează proiectul Incubator de afaceri mici. Proiectul în cauză  este implementat în parteneriat cu Winrock Moldova și are drept scop capacitarea persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor în dezvoltarea unor afaceri mici care ar contribui la  sporirea bunăstării lor.  Din sursele financiare ale proiectului familiile vor beneficia  de asemenea de granturi mici  pentru inițierea afacerilor.
Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare
Decembrie  2012 – Noiembrie  2014
Finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Proiectul promovează   crearea parteneriatelor public-private în cinci raioane din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii   serviciilor sociale  pentru persoane  cu dizabilități și asigurării transferului  de  competențe de la guvernul central spre autoritățile publice locale  în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități . Activitățile proiectului  includ  dezvoltarea echipelor mobile în cinci raioane în vederea asigurării cu servicii calitative a persoanelor cu dizabilități din cele mai izolate localități și capacitarea reprezentanților autorităților publice locale, a prestatorilor de servicii, a jurnaliștilor, a elevilor în domeniul dizabilității și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit