Proiecte

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern
Februarie 2018 – Ianuarie 2021
Finanțat de Uniunea Europeană, Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului este de a capacita organizațiile societății civile în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile; oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice; facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.
Comunitate Incluzivă – Moldova
Septembrie 2008 – prezent
Finanţat de Open Society Foundations/ Mental  Health Initiatives şi Fundaţia Soros -Moldova
Keystone Moldova  în parteneriat cu  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  au inițiat un  proces de reformare a  sistemului de protecție socială  a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ ,  crearea   unei rețele de  servicii  de asistență socială comunitare și dezvoltarea  mediului  incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.     
Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic
Aprilie 2016 – Aprilie 2019
Finanțat de Uniunea Europeană
Proiectul are drept scop capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.
Proiectul are trei obiective: sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți; consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic; combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.
Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului
Noiembrie 2016 – Martie 2019
Finanțat de : Uniunea Europeană și IM Swedish Development Partner
Proiectul are drept scop consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.
Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi; dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate; prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Servicii sociale calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor
Aprilie – Decembrie 2017
Finanțat de : Fundația Soros-Moldova
Proiectul are drept scop responsabilizarea autorităților publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și servicii sociale alternative.
Proiectul are trei obiective: oferirea suportului autoritățile publice la reforma de dezinstituționalizare; oferirea suportului Guvernului în dezvoltarea politicilor de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități; creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a serviciilor sociale.
Consolidarea şi diseminarea practicilor de succes privind educaţia incluzivă timpurie
Februarie 2017 – Iunie 2018
Finanțat de:  Open Society Foundations/ Early Childhood Program
Proiectul are drept scop recunoașterea educației incluzive bazată pe abordarea centrată pe copil în instituțiile de învățământ preșcolar și cele de învățământ primar, inclusiv asigurarea tranziției copiilor de la grădiniță la școală și asigurarea  conlucrării între serviciile educaționale și alți actori comunitari axată pe o înțelegere comună a practicilor calitative în educația incluzivă.
Susținerea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în Moldova
Mai – Noiembrie 2017
Finanțat de : People in Need
Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale din Moldova.
Obiectivul proiectului rezidă în oferirea serviciilor de consultanță în dezvoltarea a patru Servicii Locuință protejată pentru persoanele cu dizabilități intelectuale din Bălți, Bădiceni, Brânzeni și Cocieri.
Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare
2014 – 2017
Finanțat de IM Swedish Development Partner
Scopul proiectului este de a asigura participarea incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin abilitarea lor în calitate de Auto-reprezentanți și abilitarea organizațiilor / grupurilor de părinți.

Proiectul are trei direcții majore de activitate:

Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități); Dezvoltarea unei platforme naționale a organizațiilor / grupurilor de părinți; Suport OSC active în domeniul dizabilității în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și national.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit